ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีและเปลี่ยนไปสู่การผลิตทางการเกษตรอัจฉริยะ การวาดภาพ. (ที่มา: บางกอกโพสต์)

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงได้นำนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมาเป็นเวลานาน

เนื่องจากประเทศที่ถือว่าได้เร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายที่จะขยายเศรษฐกิจดิจิทัลให้สูงถึง 50% ภายในปี 2573

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจดิจิทัลคาดว่าจะสร้างงานใหม่ประมาณ 60 ล้านตำแหน่งให้กับผู้อยู่อาศัยในวัดทองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รัฐบาลของประเทศได้นำเสนอสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง

ในช่วงปลายปี 2565 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีส่วนร่วมในความร่วมมือและส่งเสริมความคิดริเริ่มในด้านดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการขยายธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การลงทุนในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลถือเป็นภาคบังคับในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0”

รัฐบาลไทยกำลังดำเนินนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” โดยส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

รัฐบาลไทยเปิดตัวกลยุทธ์นี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยให้ประเทศนี้กลายเป็น “ผู้นำดิจิทัล” โดยเฉพาะประเทศไทยมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล ความคิดริเริ่ม ทรัพยากรบุคคลและด้านเทคนิค เป็นต้น เพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพ เจริญรุ่งเรือง และยั่งยืน

ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนี้ระบุ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์จะเชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรมและทำให้ผู้คนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 5G การประมวลผลแบบคลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อนำโอกาสการพัฒนามาสู่ทุกอุตสาหกรรม

เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ข้างต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ รวมถึงการติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกหมู่บ้าน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ได้แก่ AIS DTAC และ True ได้เปิดตัว 5G ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันครอบคลุม 80% ของประชากรทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คนไทยจึงสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ข้อมูลออนไลน์ การรักษาพยาบาล และการเรียนทางไกล ซึ่งช่วยขจัดช่องว่างทางสังคมได้

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ในภูมิภาคที่ใช้งาน 5G ในเชิงพาณิชย์ ประเทศไทยยังช่วยขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์

สร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคเกษตรกรรม

เกษตรกรรมถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ประเทศนี้ยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งถือเป็น “ตะกร้าผลไม้เขตร้อน” ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ภาคเกษตรกรรมมีส่วนสนับสนุนเพียงประมาณ 8-9% ของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศทั้งหมด (GDP)

ด้วยเป้าหมายในการเป็นซัพพลายเออร์อาหารรายใหญ่ของโลก ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคเกษตรกรรม เพื่อปรับปรุงวิธีการทำการเกษตร รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนความพยายามในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร การเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรอัจฉริยะ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรมไทยยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ประชากรสูงอายุ อัตราหนี้ครัวเรือนในฟาร์มที่สูง และการทำเกษตรอินทรีย์ในอัตราที่ต่ำ (โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี) ซึ่งเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศควรมุ่งเน้นไปที่สี่ทิศทางหลัก: การใช้แบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพแบบวงกลมสีเขียวในการเกษตร และการเพิ่มผลผลิตผ่านการทำฟาร์มขนาดใหญ่ ส่งเสริมการพัฒนาผัก ผลไม้ และพืชผลเพื่อการส่งออกที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการเติบโตของพืชอาหารจากพืชเพื่อรองรับแนวโน้มความมั่นคงทางอาหารในอนาคต และเพิ่มสัดส่วนเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์

ตามแนวทางเหล่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเกษตรกรในการสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรของตนในทิศทางที่ทันสมัย ​​ยั่งยืน และยั่งยืน มีการแข่งขันสูง

อาจกล่าวได้ว่าขณะนี้กำลังการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากด้วยนโยบาย ความคิดริเริ่ม และการสนับสนุนของรัฐบาล ตลอดจนการตอบสนองและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรช่วยลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจากสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

ด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ได้รับ เกษตรกรไทยจำนวนมากรู้วิธีใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้แรงงานคน เพิ่มผลผลิตและความแม่นยำ ลดต้นทุน จึงเป็นการสร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน

คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนเป็นดิจิทัล 50% ภายในปี 2568 ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าประเทศ Golden Temple จะบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเป็น 50% ในปี 2573 ในไม่ช้า

ไทย จีน เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสายตรงสายแรก ไทย จีน เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสายตรงสายแรก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ไทยและจีนได้เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสายตรงสายแรกอย่างเป็นทางการระหว่างจังหวัดหนองคายและ…

การระบุกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยง ประเทศไทยตั้งเป้าขยายเขตการค้าเสรีใหม่ในปี 2567 การระบุกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยง ประเทศไทยตั้งเป้าขยายเขตการค้าเสรีใหม่ในปี 2567

การส่งเสริมการเจรจา FTA ถือเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลไทยในอนาคต

“กุญแจสำคัญ” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเชียงใหม่การท่องเที่ยวในประเทศไทย “กุญแจสำคัญ” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเชียงใหม่การท่องเที่ยวในประเทศไทย

เชียงใหม่ (ประเทศไทย) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์…

2024 Ford Everest V6 Platinum เตรียมเปิดตัวในประเทศไทย 2024 Ford Everest V6 Platinum เตรียมเปิดตัวในประเทศไทย

ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันรายนี้เพิ่งยืนยันว่าจะเปิดตัว Ford Everest V6 Platinum ปี 2024 ให้กับลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมีนาคม 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อ…

เสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนนักศึกษาเวียดนามในประเทศไทย เสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนนักศึกษาเวียดนามในประเทศไทย

สมาคมนักเรียนเวียดนามในประเทศไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปีวันวิชาการแบบดั้งเดิม…

Hasani Falana

"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *